Преводи

„Сивир Транслейшънс“ ЕООД има сключен договор с МВнР за извършване на официални преводи на документи.

Предлагаме преводачески услуги от/на български език към официалните езици на ЕС и други езици. Преводите се извършват в срок, с високо качество и прецизност.

Една от силните страни на агенцията са преводите на фирмени и юридически документи, документи за сделки с недвижими имоти, както и осигуряване на преводачи при заверяване на документи при нотариус и при придружаване и обслужване на чужденци пред различни институции и организации.

Видове преводи, които предлагаме:

  • Писмен превод - обикновен, оторизиран и легализиран
  • Обикновеният превод е превод на бял лист или електронен носител
  • Оторизираният/Официален/ превод се извършва на фирмена бланка с подпис от заклет преводач към Консулски отдел на Министерство на външните работи и печат на фирмата. Той може да се използва във всички институции в България и в чужбина. За някои документи е необходима и легализация, в случай, че те ще бъдат използвани в чужбина.
  • Легализираният превод се извършва на фирмена бланка с подпис от заклет преводач към Консулски отдел на Министерство на външните работи и печат на фирмата, след което подписа на преводача се заверява в Консулски отдел на Министерство на външните работи.

Ние предлагаме писмени преводи на различни по сложност  документи – типови/ бланкови, фирмени, специализирани и неспециализирани.

Преводите се извършват от квалифицирани преводачи с гарантирано качество на работата, професионално оформяне и бързи срокове за изпълнение.

  • Устен превод - консекутивен и симултанен
  • Симултанен превод (в момента на говорене) – при многоезични конференции, симпозиуми, конференции и конгреси. Това е превод от кабина, който се прави едновременно с превежданата реч и обикновено се извършва от двама преводачи.
  • Консекутивен превод (превод с изчакване или последователен превод) – при преговори, бизнес срещи, пътувания, търговски преговори, съпровождане, сключване на нотариални сделки, PR мероприятия и др.. 

В определени случаи консекутивен превод се извършва и на документи. Преводачът предава устно съдържанието на писмен документ – например при сделка или подписване на пълномощно пред нотариус.

  • Превод при съпровождане на чужденци

„Сивир Транслейшънс“ ЕООД осигурява преводач за придружаване на чужденци, съдействие не само при посещение на институции и попълване на формуляри и бланки, но и при подаване и получаване на различни документи, необходими на чужденец в България: разрешително за пребиваване, разрешително за работа, сключване договор за наем, регистрация в НАП и др.

Цени

Цената за писмен превод се изчислява на една преводна страница – 1800 знака с интервалите /30 реда по 60 символа/.Заплащат се брой страници на преведения текст.Максималният обем за работа на един преводач е 5 стандартни страници на ден.

Цената за устен превод се определя на час.При консекутивен превод при нотариус или банка, времето, в което преводачът е ангажиран, се включва в цената, независимо дали има същински превод или не.

Цената за превод при съпровождане на чужденци се определя на брой еднократно посетени институции.