Легализация

„Сивир Транслейшънс“ ЕООД може да подготви и да подаде за легализация вашите документи, за да бъдат те признати в съответната страна.

Легализацията е процес на удостоверяване автентичността на официален документ, предназначен за използване извън пределите на държавата, която го е издала. Легализираният документ естествено след това трябва да бъде преведен, според изискванията на държавата, където ще се ползва.

Видове легализация:

  • Консулска (дипломатическа) легализация - процедура с неколкократни заверки и презаверки - първо в държавата, където е издаден документът и после в държавата, където се представя.

Ако имате документи от чужбина е необходимо:

  • Документите да са заверени от Министерството на външните работи на издаващата държава
  • Щемпелът на министерството на тази държава трябва да бъде удостоверен/ легализиран от съответното българско дипломатическо или консулско представителство в тази държава. Тази легализация важи за малък брой държави.
  • Легализация с Апостил (Хагска конвенция от 1961г.) - еднократна заверка само в държавата, където е издаден документът. Извършва се чрез поставяне на унифициран (стандартен) печат или стикер, наречен "Апостил", след което апостилираният документ се признава във всички държави, подписали Хагската конвенция. Важи за повече от половината държави в света и всички държави членки на ЕС.

Формата и съдържанието на Апостила са задължителни за всички държави – страни по Хагската конвенция. 

  • Ако имате издаден документ от чужда държава, заверен с Апостил, трябва да се преведе документа от оторизирана от МВнР на Р България Агенция за преводи и след заверка на превода от КО на МВнР можете да го използвате.
  • Ако искате да ползвате български документ в чужда държава – страна по Хагската конвенция, трябва да сложите Апостил в съответното ведомство
  • Министерство на правосъдието – за актовете на съдилищата и нотариусите (публични актове по смисъла на чл. 1, букви „а“, „c“ и „d“ от конвенцията)
  • НАЦИД – за образователните и удостоверителните документи, издавани от висшите училища, от институциите в системата на народната просвета и от МОН и неговите звена
  • Министерство на външните работи – за всички останали документи (публични актове по смисъла на чл. 1, буква „b“ от конвенцията): документи за гражданско състояние и адресна регистрация, издадени от общините, удостоверения, сертификати, лицензи на министерства, държавни агенции и комисии, документи на НОИ, НСИ и др.

За да бъдe поставен Апостил, българските документи трябва да са оформени съгласно действащите изисквания. Когато получавате документ за чужбина, винаги го съобщавайте на служителя на съответната институция, за да сложи необходимите реквизити за чужбина.

Без легализация  – документите от и за държави, с които България има сключен двустранен договор за правна помощ са освободени от легализация или поставяне на Апостил.

Необходим е единствено официален превод на документа и заверка на превода в Консулски отдел на МВнР.

Издадените от чуждата държава документи трябва да носят щемпел на оторизираното в договора за правна помощ ведомство.  

Ние съветваме нашите клиенти внимателно да проверяват какво точно изисква съответната държава и институция – дали се изисква само превод, поставяне на Апостил, заверка на подписа на преводача, или всички заедно.