GDPR (Общ регламент за защита на личните данни)

Съобщение за поверителност на личните данни на обслужвани от дружеството клиенти

1. Въведение

1.1 Цел на документа
Ние, „СИВИР ТРАНСЛЕЙШЪНС“ ЕООД, с ЕИК 202953946, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община – Район „Средец”, ул. „Аксаков” №7, ет. 1, представлявано от Управителя Райна Петкова Мичева, отчитаме, че е важно да разберете как събираме, съхраняваме, споделяме и използваме информацията за Вас, в качеството Ви на наш клиент, която представлява лични данни. За това, чрез настоящото Съобщение за поверителност, Ви информираме за извършваната обработка и за възможностите за упражняване на контрол от Ваша страна, съгласно изискванията на европейското и националното ни законодателство. Моля, запознайте се внимателно с този документ.

1.2 Обхват
Информацията, свързана с Ваши лични данни, може да се съдържа (изброяването не е изчерпателно) в:
• имейли;
• документи на хартиен носител;
• електронни документи без значение дали са подписани с квалифициран електронен подпис и без оглед на носителя, на който се съхраняват;
Информацията се събира в процеса на преддоговорни отношения, при сключване на договор за възлагане на посредничество или услуга, както и през периода на действие на същите.

1.3 Адресати
Адресатите на настоящия документ са всички клиенти на Дружеството.

2 . Лични данни, които обработваме
В случай, че сте възложител по договор за посредничество или услуга, обработваме следните Ваши данни: име, ЕГН/ ЛНЧ / дата на раждане – необходими за издаване на фактура, националност, данни за връзка с вас – телефон, електронна поща.

3. Правно основание и цели на обработката на личните Ви данни. Последици при непредоставянето на лични данни.

3.1. Правно основание за обработката
В повечето случаи обработването на Вашите лични данни ще бъде на едно от следните основания:
• обработката е необходима, за да сключим или изпълним вече сключен с Вас договор;
• обработката е в изпълнение на правно задължение (например да разкрием данъчни данни на държавен орган);
• обработката е във връзка с осигуряването на нашите законни интереси, като Дружество и нашите интереси не противоречат на Вашите интереси, основни права или свободи (например интересът ни към развитието на бизнеса и дейността на Дружеството; към повишаване ефективността на нашите процеси и практики; към опазване на имуществото ни и т.н.)

3.2. Цели на обработката
Дружеството може да обработва Вашите лични данни за целите на сключването и изпълнението на договорните отношения с Вас, както и за целите на установяването, упражняването и защитата на потенциални правни искове.

3.3. Последици при непредоставянето на лични данни
Моля да имате предвид, че в случай, че не предоставите Ваши лични данни не можем да сключим договор и да установим търговски взаимоотношения с Вас, респ. е възможно, както Вие, така и ние, да бъдем лишени от възможността да упражним правата си или да изпълним задълженията си по вече сключен договор между нас.

4. Източници на лични данни
Основно, Вашите данни, които обработваме, ще ни бъдат предоставени лично от Вас.
Понякога може да получаваме лични данни за Вас от трети страни, например клиенти, други бизнес партньори, държавни и контролни органи и органи на местното самоуправление.

5. Съхранение на личните данни
Нашият общ подход е да запазим личните данни на нашите клиенти само за толкова дълго време, колкото е необходимо, за да удовлетворим целта, за която са били събрани от нас или предоставени от Вас, включително за определения законов срок.

6. Категории получатели на Вашите лични данни
За целите изброени по-горе, категориите лица, на които личните Ви данни могат да бъдат разкривани, са на Вас самия, на колеги в Дружеството, като се спазва принципът „необходимост да се знае”, на лица, ако е предвидено в нормативен акт (напр. на контролните и административните орган, на служители на МВР и други) и на лица, които по силата на договор обработват данните (напр. на доставчици на счетоводни услуги, компании за софтуерна поддръжка).
Не предоставяме личните Ви данни на лица извън Европейското икономическо пространство или на международни организации.
Не използване личните ви данни за маркетингови проучвания или за целите на поведенческия анализ.

7. Сигурност на Вашите лични данни
Следваме разумни физически, технически и административни стандарти за сигурност, предназначени да защитят личните Ви данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда, съгласно изискванията на европейското и националното ни законодателство.

8. Вашите права
Дружеството ще предприеме стъпки в съответствие с приложимото законодателство, за да поддържа Вашите лични данни точни, пълни и актуални.

По отношение на Вашите данни, които ние обработваме в качеството си на администратор, имате право да заявите:
• Премахването на неточни лични данни (включително да бъдат допълнени непълни лични данни, като това допълнение може да стане чрез подписване на декларация от Ваша страна);

• Изтриването на лични данни, приложимо само в следните случаи:
o Личните данни, които повече не са нужни за целите, за които се обработват;
o Личните данни са били обработвани незаконно;

• Право на ограничаване на обработването единствено до съхранение, когато:
o Вие оспорвате точността на личните данни, за срок, който би ни позволил да проверим точността на тези данни;
o Вие сте възразил срещу обработването, когато законовото му основание е „обработване необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна“, в очакване на проверка дали законните ни интереси като администратор имат преимущество пред Вашите интереси като субект на данни.

• В случай че законното основание за обработване на личните Ви данни е съгласие, имате право да го оттеглите по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, което е било извършвано до момента на оттеглянето.

• Имате право да подадете жалба до Надзорния орган за защита на личните данни (https://www.cpdp.bg/) или да потърсите защита на правата си пред компетентния съд.
Уведомяваме Ви, че можете да упражните горепосочените права чрез подаване на писмено искане за това до Управителя на Дружеството. Искането следва да бъде разгледано и в срок до 1 /един/ месец от получаването му Дружеството ще Ви предостави информация относно действията, предприети във връзка с искането. Ако Дружеството не предприеме действия по Вашето искане, в горепосочения срок ще бъдете уведомени за причините за това и за възможността за подаване на жалба до надзорен орган и търсене на защита по съдебен ред.

9. Свържете се с нас
Ако имате някакви въпроси или притеснения относно обработката на личните Ви данни, както и ако имате нужда от допълнителна информация или желаете да упражните някое от Вашите права, моля свържете се с Управителя на Дружеството.