Административни услуги

Искате да купите или да продадете имот, но трябва да набавите купища документи!

Фирма за административно обслужване „Сивир Транслейшънс” ЕООД предлага за Вас и Вашите клиенти разнообразни услуги за набавяне на документи. Ние ще Ви съдействаме за:

 • Превод и легализация на документи, необходими за сделки с недвижими имоти
 • Писмен превод на документи, необходими за сделки с недвижими имоти /Пълномощно, Нотариален акт, различни видове Декларации и Удостоверения/
 • Устен превод за чужденци при изповядване на сделка с недвижим имот пред нотариус
 • Преглед на документи, подготовка, подаване и получаване на следните документи:
 • Удостоверение за вещни тежести за недвижими имоти /УВТ/
 • Незаверен Препис/Копие на документ за собственост на недвижим имот
 • Удостоверение за данъчна оценка на недвижими имоти
 • Удостоверение за търпимост на сгради
 • Удостоверение за режим на имуществени отношения на съпрузите /РИОС/
 • Удостоверение за наследници
 • Удостоверение за семейно положение
 • Удостоверение по чл. 87 от ДОПК
 • Препис от Акт за смърт
 • Справка за наличие на завещание от Агенция по вписвания
 • Удостоверение за идентичност на имената
 • Удостоверение за административен адрес на имота
 • Предеклариране на имот /вписване и отписване/ в съответната служба за Местни данъци и такси /МДТ/
 • Регистрация на собственик – пакетно вписване или отписване в Местни данъци и такси и на партиди в Кадастър, ЧЕЗ, Софийска вода, Топлофикация, газ, СОТ и други доставчици на комунални услуги
 • Извършване на обстоятелствени проверки (включително изготвяне на констативен нотариален акт по давностно владение)
 • Комбинирана скица за имоти, Схема на самостоятелен обект в сгради, Скица на поземлен имот или на сграда – самостоятелен обект на собственост, Скица на сграда – самостоятелен обект на собственост
 • Съдействие за нанасяне в Кадастралния Регистър на недвижимите имоти
 • Удостоверение за липса на заведени изпълнителни дела
 • Молби за заличаване на възбрани от Частен съдебен изпълнител /ЧСИ/
 • Справки и Удостоверения от Централния Регистър за особените залози /ЦРОЗ/
 • Удостоверения за държавна и общинска собственост от Столична Община, Районни администрации, Общинска служба по земеделие и гори
 • Издирване на документи в архивите на:
 • Служба по вписванията към Софийски районен съд
 • НАГ при Столична община или съответната районна администрация
 • Софийски районен съд
 • Справка от Регистъра на длъжниците при Държавен съдебен изпълнител от СРС
 • Държавни и общински институции на територията на гр. София
 • Услуги, свързани със сделки с недвижими имоти, включително оказване на съдействие във връзка с издаване разрешение за продажба на недвижим имот или идеални части на имот собственост на малолетни, непълнолетни и поставени под запрещение физически лица.
 • Други административни услуги, които са Ви необходими и е възможно да бъдат извършени от нашия екип и партньори.

Как работим:

След  запитване от страна на клиента и уточняване на параметрите на услугата (вид документи, срокове и начин на получаване) ще ви изпратим ценова оферта.

Всяка поръчка се приема и обсъжда в работно време /от 9:00 до 17:00 часа/.При необходимост ще приемем поръчка и в извънработното ни време след допълнителна уговорка.

Подадените документи може да се получат лично след известяване със SMS или чрез доставка с куриер.

Обадете се за среща и преглед на Вашите документи!